Wanli / Shunzhi / Kraak

Kangxi

Yongzheng

Qianlong